Enviromentálna politika

Sme zástancami ochrany životného prostredia a preto podporujeme všetko, čo môže pomôcť k jej zlepšeniu.

Podporujeme:

 • recykláciu dažďovej a splaškovej vody a jej následné použitie v záhrade
 • recyklácia a zhodnocovanie kompostovaného materiálu
 • výsadbu suchomilných rastlín na vyprahnuté miesta bez dostatku vlahy
 • realizácie zelených striech a stien
 • vhodné využitie drenážnych vrstiev
 • vhodné krajinárske riešenia aj pre mestské oblasti
 • minimalizovanie a recykláciu odpadu
 • maximálnu biologickú rozmanitosť v rámci schém výsadby
 • podporu zazelenania miest
 • minimalizovanie tvrdých zásahov do krajiny ťažbou nerastných surovín
 • zlepšenie uličnej zelene použitím vhodných druhov drevín a následná štruktúrna viazanosť  ostatných výsadieb
 • Environmentálna politika pre nás znamená „uspieť tak, aby sme nič nepokazili“